شما اینجا هستید

پیدا کردن کاربران شبیه به هم

بعد از جمع آوری داده ها درباره چیز هایی که مردم دوست دارند، شما نیاز به راهی دارید که تشخیص دهید چقدر سلایق افراد شبیه به هم است.این کار را با استفاده از چند راه معدود می توانید انجام دهید. در این فصل من به شما دو سیستم برای محاسبه امتیازات شباهت نشان می دهم: فاصله اقلیدسی و ضریب همبستگی پیرسون.

دیدگاه جدیدی بگذارید