You are here

بهتر است از چه روش اندازه گیری استفاده کنم؟

در اینجا دو تابع برای دو روش اندازه گیری را معرفی کردم، اما در واقع راه های بسیار دیگری برای اندازه گیری شباهت در دو دسته از داده ها وجود دارد. بهترین انتخاب بستگی به برنامه شما دارد و این اشتباه است که روش های پیرسون، فاصله اقلیدسی یا بقیه را امتحان کنیم برای اینکه ببینیم کدام یک بهتر است.

توابع در تمام این فصل یک پارامتر اختیاری دارند که به شما اجازه می دهند هر کدام از روش های تشابه یابی را امتحان کنید. از sim_pearson یا sim_vector برای انتخاب روش شباهت یابی استفاده کنید(نحوه استفاده را در ادامه خواهید دید). توابع بسیار دیگری مانند «ضریب جاکارد» و «فاصله منهتن» نیز وجود دارند که شما می توانید به عنوان تابع به روش مشابه از آنها استفاده کنید.

شما می توانید مقایسه روش های اندازه گیری مختلف را در اینجا ببینید:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metric_%28mathematics%29#Examples

Add new comment

انیمیشن پیام راشل کوری